www.anubansarin.com

  แนวการจัดการเรียนการสอน
 

        เรามีความเชื่อว่า บุคคลที่สมบูรณ์ต้องมีความเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ได้สมดุลกัน มิใช่ร่างกายสมบูรณ์ล่ำสันแต่สติปัญญาอ่อน มิใช่เรียนเก่งเป็นเยี่ยมแต่จิตใจอ่อนแอ ไร้วินัย มารยาทไม่งามไม่น่ารัก วัยอนุบาลเป็นวัยสำคัญยิ่งยวด ที่จะต้องสร้างความเจริญเติบโตในทุกๆ ทางให้ได้สัดส่วนสมดุลแต่เบื้องต้น เมื่อพ้นวัยนี้ไปแล้วก็ยากแก่การแก้ไข การศึกษาระดับอนุบาลจึงต้องไม่เน้นความเจริญเติบโตเพียงแต่ด้านหนึ่ง แต่ต้องครบถ้วน และได้สัดส่วนอย่างแท้จริงด้วย
 
         โรงเรียนอนุบาลสาริน ตระหนักดีว่าพัฒนาการในวัยเด็กมีความสำคัญมากที่สุด โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ประยุกต์ ซึ่งเน้นการเตรียมความพร้อม ผสานกับการสอนวิชาการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยประยุกต์ให้เข้ากันอย่างสมดุลและเหมาะสมกับเด็กๆวัย 3 - 6 ปี  นอกจากนี้โรงเรียนยังเน้นการสอดแทรกดนตรี และศิลปะในกิจกรรมประจำวันของเด็กๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็ก ช่วยกล่อมเกลาจิตใจเด็กๆ ให้อ่อนโยน ใจเย็น อารมณ์ดี มีความสุข และมีจินตนาการเหมาะสมกับวัย
       
        เด็กๆ จะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากคณะครูและผู้ช่วยครูที่มีคุณภาพ เด็กๆ จะได้รับการปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งส่งเสริมให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก แนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กจะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นทั้งทักษะ และสาระเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเน้นเด็กเป็นสำคัญสนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกเหนือแนวการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่น ยังมีการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และหลักการสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลสารินใช้เป็นแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก คือ Brain – Based Learning (BBL) 
       
        นอกจากนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กๆ กล้าคิดและกล้าทำอย่างมีเหตุผล อาทิ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมพิเศษ ว่ายน้ำ รำไทย เทควันโด บัลเล่ต์ ดนตรี (เรียนกับโรงเรียนครูอ๊อด คีรีบูน) และคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก