www.anubansarin.com

หลักสูตรที่เปิดสอนโรงเรียนอนุบาลสาริน
เปิดรับเด็กในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ ชั้นอนุบาล
เตรียมอนุบาล:  รับอายุตั้งแต่  2 ปีขึ้นไป 
     ห้องสามัญ
     ห้องเรียน Pre-K มีครูชาวฟิลิปปินส์และสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3: อายุ 3 - 5 ปี
     โปรแกรมสามัญ
     โปรแกรมโปรแกรม EP (English Program) 
 
 
 
 
 
แนวการจัดการเรียนการสอน
 
       โรงเรียนอนุบาลสารินจัดการเรียนการสอนตามหลักของมอนเตสซอรี่นั่งเรียนกับวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยทั่วไปหวังให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขพัฒนาไปตามวัยมีความพร้อมและมี ความสามารถเหมาะสมกับวัย
       สาระที่ควรเรียนรู้สำหรับทำความเข้าใจบทที่ 3 - 5 ปีตามแนวหลักสูตรการศึกษาด้านการศึกษา 2546 สาระเกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่เด็กธรรมชาติรอบตัวความคิดเห็นของโลกที่ ขั้นตอนเด็กตามธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กรวมทั้งการคอมมิคต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
       แนวการจัดระเบียบสำหรับเด็กจะไม่จัดเป็นเพียง แต่จัดเรียงลำดับในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นทั้งคู่และสาระเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ตรงตามเด็กเป็นสำคัญความต้องการความสนใจของผู้เรียนและความแตกต่าง ระหว่างฝึกฝึกซ้อมการฝึกอบรมแบบฝึกแบบบูรณาการผ่านการเล่นยังมีการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และหลักการสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลรินใช้เป็นแนวการจัดระเบียบสำหรับเด็กคือ Brain - Based Learning (BBL)

 
Brain - Based Learning (BBL) คืออะไร
 
       Brain - Based Learning (BBL) คือการใช้ความเข้าใจกับระดับเป็นหลักสูตรในการศึกษาความรู้และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเจริญในการเรียนรู้ของมนุษย์
 
       จากสถานที่การ เรียนรู้พบว่าช่วงวัยสำคัญที่นับเป็นโอกาสทองในการประชุมหลักการเรียนรู้ (Windows of Opportunity) ของแต่ละบุคคลให้เป็นไปตามปกติของชั้นในช่วงตั้งแต่แรกเกิด 10 มีหวี

การพัฒนาความสมบูรณ์ของการทำความสะอาดกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Motor and Fine development) ซึ่งเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ก่อนถึงขั้น 10 ปี

1. การมองเห็น (Vision) ซึ่งเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนก่อนวัยเรียน 3 ปี
2. การเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน (คำศัพท์พื้นฐาน) เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนปัญญา 3 ปี
3. การเรียนรู้ภาษา ที่สอง (ภาษาที่สอง) เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบรอบ 10 ปี
4. การเรียนรู้เพื่อฟังดนตรีสุนทรียะ (จังหวะและระบาด) เริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดส่วนการเรียนรู้เพื่อเล่นดนตรี (การแสดงดนตรี ) อาจเริ่มเริ่มรวม 3 ปี - รวม 10 ปี
5. การเรียนรู้บทเรียนและการสื่อสารระหว่างกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Mathematic and logic) ควรเริ่มตั้งแต่อายุเริ่มต้น 1 ปีอายุ 23 ปี
6. การเรียนรู้ในการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social attachment) ซึ่งเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดก่อนรอบ 3 ปี
7. การเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกการแสดงออกและการควบคุม (การควบคุมอารมณ์) ซึ่งเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ก่อนคุกถึงขั้นตอนแรกไปที่นอนที่นอนปีแรกไปช้า 23 ปี
 

 

แนวการจัดระเบียบ
 
       โรงเรียนอนุบาลรินได้นำเข้ามาจากห้องพักหรือมาใช้การจัดระเบียบโดยภาพรวมแล้วหรือไม่ก็จะทำให้เด็กเป็นสำคัญการฝึกซ้อมจริงด้วยตัวเด็กที่โรงเรียนได้นำมาใช้รวม

1. การสอนแบบมอนเตสซอรีอุปกรณ์ (Montessori) จัดกิจกรรมสำหรับเด็กโดยเฉไฉถึงการให้เด็กเจริญผู้ใหญ่ตามความต้องการตามธรรมชาติของเด็กเองจะมีการจัดระเบียบและอุปกรณ์การสอนหลักสูตรที่ นำมาสอนแบ่งเป็น 5 หมวดคือภาษาผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิตและทักษะการใช้วิธีการสอนด้วยการสอนด้วยวิธีการขั้นตอนต้นเด็กไม่เข้าใจขั้นตอนขั้นตอนที่ครูจะสาธิตใหม่เช่นการจัดลำดับการสอนโดย ให้เด็กได้บอกเล่าประสบการณ์ในชีวิตสิ่งที่เด็กได้ทุกอย่างเช่นช่วยสอนการใช้ภาษาช่วยให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการศึกษา

2.การสอนแบบโครงการ (Project Approach) สอนที่จัดให้เด็กศึกษาลึกในเรื่องที่เด็กเรียนหรือทั้งผู้สอนและเด็กทำความสะอาดโดยเด็กเป็นผู้ฝึกอบรมข้อมูลเพื่อหาคำตอบจากคำถามของคำถามใต้การช่วยเหลือ แนะนำโดยการอำนวยความสะดวกและจากผู้สอนแบ่งเป็น 3 ระยะคือระยะเริ่มต้นโครงการระยะโครงการโครงการและระยะระหว่างโครงการซึ่งในแต่ละประเภทกิจกรรมการอภิปรายการออกภาคสนามการสืบค้นข้อเสนอและการจัดแสดงโครงการ ซึ่งเริ่มจากการเดินทางที่เด็กได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเกิดความสนใจอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเด็กได้รับการสืบค้นข้อมูลและประสบการณ์การ์หลากหลายเกี่ยวกับชุมชนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาดูเกี่ยวกับความล้มเหลว สร้างรวมทั้งรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม“ พื้นที่” เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ทำความสะอาดได้เข้าชมรีจากการได้ร่วมทำโครงการดังกล่าวทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของสัตว์ยุคดึดำบรรพกาลอย่างเช่นตั้งแต่กำเนิดมาในโลกจนจบชีวิตของมัน

3. การสอนตามแนว Brain - based Learning (BBL) หลักสูตรการสอนที่ใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนมาเป็นวิธีการจัดระเบียบการเรียนเพื่อสร้างความเจริญในการเรียนรู้ของมนุษย์